انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. دوشنبه  ٢٧/١٠/١٤٠٠ ساعت ٠٥:١٤

   
٠٤/٠٧/١٤٠٠
اعضا برجسته جدید انجمن  
         
 

هیئت مدیرۀ انجمن انفورماتیک ایران در جلسۀ مورخ 13/5/1400 خود، به اتفاق آراء آقایان محمدتقی روحانی رانکوهی، دکتر اسلام ناظمی و دکتر محسن صدیقی مشکنانی را با توجه به سوابق درخشان آموزشی، پژوهشی و علمی در رشتۀ علوم و مهندسی رایانه و خدمات ارزنده در کمک به پیشبرد هدف‌های انجمن، به‌عنوان اعضای برجستۀ جدید انجمن برگزید.

بدین ترتیب، تعداد اعضای برجستۀ انجمن به پانزده نفر افزایش یافت. این افراد عبارتند از:

 1. آقای دکتر بهروز پرهامی
 2. آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ
 3. آقای مهندس محمد میرزاعبداللهی
 4. آقای سیّد ابراهیم ابطحی
 5. آقای مهندس سیّدحسین رضوی
 6. آقای مهندس محمدحسن محوری
 7. آقای علی پارسا
 8. آقای دکتر لطف‌علی بخشی
 9. آقای دکتر محمد صنعتی
 10. آقای مهندس احمد مرآت‌نیا
 11. آقای مهندس نصرالله جهانگرد
 12. آقای مهندس ناصرعلی سعادت
 13. آقای محمدتقی روحانی رانکوهی
 14. آقای دکتر محسن صدیقی مشکنانی
 15. آقای دکتر اسلام ناظمی
 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت