انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. چهارشنبه  ٢٦/٠٥/١٤٠١ ساعت ٠٦:٤٢

   
٠٣/٠٧/١٤٠٠
تکمیل و ارسال فرم ارزیابی عملکرد  
         
 

در پی پیاده‌سازی سامانۀ جامع انجمن‌های علمی ایران از سوی کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برگزاری کارگاه آموزشی سامانۀ جدید ارزیابی عملکرد انجمن‌های علمی در تاریخ 11/5/1400، فرم‌های مربوط تکمیل و به همراه مستندات برای ارزیابی و رتبه‌بندی عملکرد انجمن در سال 1399 ارسال گردید.  

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت