انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. چهارشنبه  ٠٥/٠٧/١٤٠٢ ساعت ١٣:٤٦

   
٣٠/٠٦/١٤٠٠
اعتراض به رتبه بندی مجله علوم رایانشی  
         
 

در بررسی و ارزیابی مجلّۀ علوم رایانشی در سال 1399، رتبۀ این مجلّۀ علمی انجمن از «ب» (در سال 1398) به «ج» تنزّل یافته است.

انجمن انفورماتیک ایران در نامه‌ای به امضای مدیرمسئول مجلّۀ علوم رایانشی، اعتراض خود را در 15 بند نسبت به ارزیابی صورت پذیرفته ابراز کرده است.

امید است با در نظر گرفتن موارد اعتراضی و ارزیابی مجدّد، رتبۀ مجلّۀ علوم رایانشی تصحیح گردد.

 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت