انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٧/٠٧/١٤٠١ ساعت ١٨:٢٣

   
٣٠/٠٤/١٣٩٤
تصویب انتشار مجلۀ علمی ترویجی انجمن  
         
 

کارگروه تخصصی فنی و مهندسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسۀ تیرماه خود، پیشنهاد انجمن انفورماتیک ایران برای انتشار یک مجلۀ علمی-ترویجی به نام «علوم رایانشی» را به تصویب رساند. سردبیر این مجلّه، آقای دکتر عباس نوذری دالینی، دانشیار و مدیر گروه علوم کامپیوتر دانشکدۀ ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران و مدیر مسئول آن، آقای ابراهیم نقیب‌زادۀ مشایخ، رئیس هیئت مدیرۀ انجمن انفورماتیک ایران، خواهند بود.

انتظار می‌رود مراحل نهایی اداری این مصوّبه در وزارت علوم تا پایان شهریور ماه خاتمه یابد و در این صورت، نخستین شمارۀ مجلۀ «علوم رایانشی» در سال جاری منتشر خواهد شد. ترتیب انتشار این مجلّه به صورت فصلنامه خواهد بود.

در کنار این مجلّۀ علمی- ترویجی، انتشار گزارش کامپیوتر همچنان به همین شیوه ادامه خواهد یافت.
 
     
 
منبع :   انجمن انفورماتیک ایران
 
         
  فهرست اخبار بازگشت