انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٧/٠٧/١٤٠١ ساعت ١٨:١٣

 

شرکت سرآمد فناوری اطلاعات
www.saramadit.org

شرکت مشاوره مدیریت رایزن سامانه گستر
www.itgovernance.ir

شرکت مهندسی کاربرد سیستم سدید

شرکت مشاوره مدیریت پیشداد سرویس
www.pishdadservice.com

شرکت طرح و توسعه الکترونیک افق
www.d-delectronic.com

موسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان
www.armaniranian.com

شرکت تیوا سیستم
www.tiva.ir

شرکت آرین
www.Arianpak.com

شرکتپیشگامان وادی شبکه های یکپارچه
www.pooyaeco.net

شرکت شبکه گستر ساینا
www.Sainasoft.com

شرکت توسعه الکترونیک ماهان
www.mahanelectronic.com

شرکت رایمندان تالی پارسه

شرکت تارا فرآیند تهران
www.taraft.com