انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. يکشنبه  ٠٢/٠٢/١٤٠٣ ساعت ٠٩:٤٢
     
 
  شماره 176
آذر و دی 1386
شماره 175
مهر و آبان 1386
شماره 174
مرداد و شهریور 1386
 
 
 
  شماره 179
خرداد و تیر 1387
شماره 178
فروردین و اردیبهشت1387
شماره 177
بهمن و اسفند1386
   
 
  شماره 182
آذر و دی 1387
شماره 181
مهر و آبان 1387
شماره 180
مرداد و شهریور 1387
   
 
  شماره 185
خرداد و تیر 1388
شماره 184
فروردین و اردیبهشت 1388
شماره 183
بهمن و اسفند 1387
   
 
  شماره 188
آذر و دی 1388
شماره 187
مهر و آبان 1388
شماره 186
مرداد و شهریور 1388
   
 
  شماره 191
خرداد و تیر 1389
شماره 190
فروردین و اردیبهشت 1389
شماره 189
بهمن و اسفند 1388
   
 
  شماره 194
آذر و دی 1389
شماره 193
مهر و آبان 1389
شماره 192
مرداد و شهریور 1389
   
 
  شماره 197
خرداد و تیر 1390
شماره 196
فروردین و اردیبهشت 1390
شماره 195
بهمن و اسفند 1389
   
 
  شماره 200
آذر و دی 1390
شماره 199
مهر و آبان 1390
شماره 198
مرداد و شهریور 1390
   
 
  شماره 203
خرداد و تیر 1391
شماره 202
فروردین و اردیبهشت 1391
شماره 201
بهمن و اسفند 1390
   
 
  شماره 206
آذر و دی 1391
شماره 205
مهر و آبان 1391
شماره 204
مرداد و شهریور 1391
   
 
  شماره 209
خرداد و تیر 1392
شماره 208
اردیبهشت و فروردین 1392
شماره 207
بهمن و اسفند 1391
   
 
  شماره 212
آذز و دی 1392
شماره 211
مهر و آبان 1392
شماره 210
مرداد و شهریور 1392
   
 
  شماره 215
خرداد و تیر 1393
شماره 214
فروردین و اردیبهشت 1393
شماره 213
بهمن و اسفند 1392
   
 
  شماره 218
آذر و دی 1393
شماره 217
مهر و آبان 1393
شماره 216
مرداد و شهریور 1393
   
 
  شماره 221
خرداد و تیر 1394
شماره 220
فروردین و اردیبهشت 1394
شماره 219
بهمن و اسفند 1393
   
 
  شماره 224
آذر و دی 1394
شماره 223
مهر و آبان 1394
شماره 222
مرداد و شهریور 1394
   
 
  شماره 227
خرداد و تیر 1395
شماره 226
فروردین و اردیبهشت 1395
شماره 225
بهمن و اسفند 1394
   
 
  شماره 230
آذر و دی 1395
شماره 229
مهر و آبان 1395
شماره 228
مرداد و شهریور 1395
   
 
  شماره 233
خرداد و تیر 1396
شماره 232
فروردین و اردیبهشت 1396
شماره 231
بهمن و اسفند 1395
   
 
  شماره 236
آذر و دی 1396
شماره 235
مهر و آبان 1396
شماره 234
مرداد و شهریور 1396
   
 
  شماره 237
فروردین و اردیبهشت 1397
شماره 238
خرداد و تیر 1397
شماره 239
شهریور تا آبان 1397
   
 
  شماره 240
آذر و دی 1397
شماره 241
بهمن و اسفند 1397
شماره 242
فروردین و اردیبهشت 1398
   
 
  شماره 243
خرداد و تیر 1398
شماره 244
خرداد تا آبان 1398
شماره 245
آذر و دی 1398
   
 
  شماره 246
بهمن و اسفند 1398
شماره 247
فروردین و اردیبهشت 1399
شماره 248
خرداد و تیر 1399
   
 
  شماره 249
مرداد و شهریور 1399
شماره 250
مهر و آبان 1399
شماره 251
آذر و دی 1399
   
 
  شماره 252
بهمن و اسفند 1399
شماره 253
فروردین و اردیبهشت 1400
شماره 254
خرداد و تیر 1400
   
 
  شماره 255
مرداد و شهریور 1400