انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. شنبه  ٠٥/٠٣/١٤٠٣ ساعت ١٥:١٦
     
 

فهرست مطالب

 
     
 
 
 
 • سرمقاله
 •   2
       
 • مقاله
 • قانون ساکس و چارچوب کوبیت – سیدعلی آذرکار
  نقش ممیزی در پیاده‌سازی راهبری فناوری اطلاعات- تبریزی، دهقانی، جبارزاده
  برنامه‌ریزی حرکت به سمت بهبود براساس ممیزی‌های فناوری اطلاعات- سلیمانی، فرخی
  توانمندسازی ممیزی با IT GRC - فریدالدین مهروانی بهبهانی
  ممیزی فناوری اطلاعات با استفاده از چارچوب COBIT 5 – الهه نجفی
  تبیین رویکرد ممیزی خدمات فناوری اطلاعات براساس ITIL - ایمان برادری
  نظارت بر شبکۀ پرداخت الکترونیکی- عباسی، نگین فیروز

  10
  19
  26
  35
  48
  56
  66

       
 • گزارش
 • آشنایی با انجمن علمی حسابرسی فناوری اطلاعات ایران
  آشنایی با انجمن حسابرسان داخلی ایران

  40
  41

     
 • بخش‌ها
 • اخبار (انجمن، ایران، جهان)
  مصاحبه با آقای مهندس انتظاری
  مصاحبه با آقای علیشیری – کارشناس رصدخانۀ شهرداری تهران
  مصاحبه با آقای دکتر شاهپری
  استاندارد- معرفی استاندارد 38500: راهبری سازمانی فناوری اطلاعات – سیدعلی آذرکار

  3
  24
  43
  62
  70