انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ٠٧/٠٧/١٤٠١ ساعت ١٨:٢٦
 

معرفی طرح رتبه‌بندی

محمود كریمی
مدیرعامل شرکت سیمرغ تدبیر
سرپرست گروه راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات انجمن انفورماتیک ایران
پست الکترونیکی:itsm@isi.org.ir 


 
 • مقدمه

انجمن انفورماتیك ایران (گروه راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات) به عنوان یك موسسه غیرانتفاعی و حرفه‌ای در عرصه فناوری اطلاعات با هدف ارتقاء قابلیت‌های راهبری و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در سطح كشور، در نظر دارد تا نسبت به رتبه‌بندی موسسات، شركت‌ها و واحدهای فناوری اطلاعات از نظر توانمندی‌های راهبری فناوری اطلاعات و كیفیت ارائه خدمات فناوری اطلاعات بپردازد. این رتبه‌بندی صرفا بر مبنای شاخص‌های ذكر شده در استانداردها و چارچوب‌های مرجع انجام شده و كاملا به صورت داوطلبانه می‌باشد. اهم ویژگی‌های این رتبه‌بندی عبارتند از :

 • ارتقاء قابلیت‌های راهبری و مدیریت خدمات فاوا با رویكرد مرحله‌ای و مبتنی بر سطح بلوغ
 • اجرای داوطلبانه و خودگردان این طرح به گونه‌ای كه هزینه‌های آن از محل متقاضیان ارزیابی و رتبه‌بندی تامین گردد
 • معرفی شركت‌ها و سازمان‌های پیشرو در وبگاه‌‌ها، نشریات و همایش‌های انجمن
 • كمك به تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه فناوری اطلاعات كشور از طریق تعیین شاخص‌های كیفی مناسب و میزان اهمیت آن‌ها
 • اهمیت رتبه‌بندی

این رتبه‌بندی از منظر ذینفعان مختلف دارای جایگاه و اهمیت متفاوت است.
1.2 اهمیت رتبه‌بندی از نظر شركت‌های ارائه كننده خدمات فاوا
این رتبه‌بندی نشانگر جایگاه شركت در میان سایر شركت‌ها و موسسات بوده و می‌تواند باعث ایجاد انگیزه برای ارتقاء كیفیت خدمات فاوا گردد. شركت‌ها می‌توانند با مراجعه به الگوهای برتر از تجارب آن‌ها در زمینه ارتقاء قابلیت‌های راهبری و مدیریت خدمات فاوا استفاده كنند.

  • اهمیت رتبه‌بندی از نظر سازمان‌ها استفاده كننده از فناوری اطلاعات

این رتبه‌بندی نشانگر میزان بلوغ راهبری و مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان مورد نظر بوده و می‌تواند سازمان را در زمینه‌هایی كه نیازمند ارتقاء است راهنمایی كند.

  • اهمیت رتبه‌بندی از نظر مشتریان خدمات فناوری اطلاعات

مشتریان خدمات فناوری اطلاعات با در نظر گرفتن رتبه شركت‌های ارائه كنندگان خدمات فاوا، می‌توانند ارائه كنندگان مناسب را كه دارای خدمات برتر هستند، انتخاب نمایند.

  •  اهمیت رتبه‌بندی از نظر سیاست گذاران توسعه فناوری اطلاعات در سطح كشور

سیاست‌گذاران توسعه فناوری اطلاعات می‌توانند با مشاركت در تدوین شاخص‌های ارزیابی و تعیین مقادیر متناسب برای آن‌ها، اهداف توسعه فناوری اطلاعات در سطح كشور را محقق كنند.

 • روش‌شناسی رتبه‌بندی

این رتبه‌بندی مبتنی بر شاخص‌های تعیین شده در مدل‌های مرجع صورت می‌گیرد. محورهای رتبه‌بندی و چارچوب‌های مرجع مورد استفاده عبارتند از:


محور رتبه‌بندی

مخاطبان

چارچوب ارزیابی

كیفیت خدمات فناوری اطلاعات

شركت‌های ارائه كننده خدمات فاوا

 • خدمات اینترنت
 • خدمات میزبانی
 • ...

واحدهای فناوری اطلاعات داخل سازمان‌های مختلف

ITIL2011, ISO 20000, CMMI-SVC 1.3

بلوغ راهبری فناوری اطلاعات

شركت‌ها و سازمان‌های استفاده كننده از دستاوردهای فناوری اطلاعات

 • بانك‌ها
 • بیمه‌ها
 • ...

ISO 38500, COBIT 5

 • نحوه ارزیابی و مدت آن

ارزیابی شركت‌ها براساس مدل ISI-ITSMGV-Ranking با دو روش خوداظهاری و ممیزی حضوری صورت می‌گیرد و زمان آن از شروع فرآیند تا صدور گواهینامه حداكثر دو ماه است. نتایج ارزیابی‌ها به صورت سالانه در همایش انجمن انفورماتیك ایران اعلام شده و از شركت‌ها و سازمان‌های برتر تقدیر به عمل می‌آید.

 • شرایط و نحوه ثبت نام

كلیه شركت‌ها و سازمان‌های متقاضی، می‌توانند با مراجعه به وبگاه http:// itsmgv.ir ثبت‌نام كرده و درخواست خود را برای ارزیابی و رتبه‌بندی به انجمن انفورماتیك ایران اعلام نمایند.