انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ٢٠/١١/١٤٠١ ساعت ٠٧:٢٥
     
 

فهرست مطالب

 
     
 
 
 
  اخبار ـ انجمن، ایران، جهان
مقاله - طراحی و تولید محیطی نرم‌افزاری برای تولید جمعی برنامه درسی ـ سیدابراهیم ابطحی
خواندنی - ماجراهای پشت‌پرده (قسمت پانزدهم)- ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ
دیدگاه ـ دوراندیشی، آینده‌نگری و بهبود مستمر - سید ابراهیم ابطحی
گزارش - ارزیابی وبگاه‌های دولتی
گوناگون ـ شکوفایی فناوری کوانتومی - عفت خضرایی
سرگرمی ـ آرم شرکت‌ها بعداز بحران اقتصادی موجود
2
9
21
29
32
35
36
 

 

فهرست ویِژه‌نامه مدیریت پروژه

39
40
41
46
49
50
52
58
59
61
63
69
70
72
75

 
 
 
  آرشیو