انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. پنجشنبه  ٢٤/٠٣/١٤٠٣ ساعت ٠٦:١١
     
 
نام و نام خانوادگی نشانی الكترونیكی سمت
آقای دکتر اسلام ناظمی nazemi@sbu.ac.ir رئیس هیئت مدیره
آقای دکتر سید ابراهیم ابطحی abtahi@sharif.ir نایب رئیس هیئت مدیره
آقای دکتر محمد گنج تابش mgtabesh@ut.ac.ir خزانه‌دار انجمن
آقای سعید امامی emamisaeid@yahoo.com دبیر انجمن
آقای دکتر لطفعلی بخشی عضو هیئت مدیره
آقای دکتر علی فرخی a_farrokhi@yahoo.com عضو علی‌البدل هیئت مدیره
آقای محسن صدیقی مشکنانی sadighim@gmail.com عضو علی‌البدل هیئت مدیره