انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران انجمن انفورماتیک ایران
گزارش کامپیوتر شماره 256 مهر و آبان 1400 منتشر شد. چهارشنبه  ٢٦/٠٥/١٤٠١ ساعت ٠٥:٣٤

   
١٨/١٠/١٣٩٩
نقش چارچوب ITIL4 در تحول دیجیتال Digital Transformation  
         
 
دریافت اسلاید
موضوع سخنرانی : نقش چارچوب ITIL4 در تحول دیجیتال Digital Transformation  
     
 
سخنران : آقای مهندس حمید گردش- سرپرست گروه راهبری و مدیریت خدمات انجمن انفورماتیک ایران
مشاور و مدرس بین المللی
دوره های ISO 20000, COBIT,ITH 
     
         
  آرشیو گردهمایی ها